Reklam Engelleyici

Sanırım bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi.

Eğer geçici olarak durdurursanız reklamlar görünecektir. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Tahsin MELAN
Dil-KültürDilimiz - Türkçe

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yöntemler

Sınırlar arası etkili iletişime duyulan ihtiyacın artması nedeniyle dil öğretimi dünya çapında hayatî bir önem kazanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik talep arttıkça, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini farklılaştıran yöntemlerin ele alınması da büyük önem kazanmıştır.

Türkçe gibi ilk aşamada karmaşık gibi görülen fakat aslında diğer dillere göre daha sade ve istisnası yok denecek kadar az olan bir dili, anadili olmayanlara öğretmek, dikkatli planlamayı, etkili öğretim yöntemlerine bağlı kalmayı ve bu süreçte başarılı bir dil edinim sağlamak için çeşitli faktörlere dikkat edilmesini gerektirmektedir. Bu yöntemler sadece Türkçe için değil, tüm yabancı dillerin öğretiminde geçerliliğini koruyan önemli uygulamalardır.

Bu makalede, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesindeki temel hususları ve bu süreci kolaylaştırmanın yöntemlerini inceleyeceğiz.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamak için özel yöntemler gerektirir. Öğretim görevlileri, öğrencilerin yeterlilik düzeylerini, kültürel farklılıklarını ve farklı öğrenme tarzlarını anlayarak yaklaşımlarını buna göre şekillendirmelidir. Yapılandırılmış bir programın uygulanması, etkili öğretim tekniklerinin kullanılması ve dil öğreniminin sadece sınıfta değil, sınıfın ötesinde, dış dünyaya yönelik teşvik edilmesi eğitim sürecini daha da geliştireceği için bu noktaların dikkate alınması, yabancı öğrencilerin dil öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmada önemli rol oynayacaktır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sadece dilsel konularla sınırlı kalmamalıdır. Öğrencilerin Türk kültürünü anlamalarını ve takdir etmelerini geliştirecek kültürel unsurları da içermelidir. Öğrenciler kültürel konuları, gelenekleri ve sosyal normları tanıyarak dilin içinde işlediği bağlam hakkında daha derin bir anlayış kazanırlar. Bu kültürel farkındalık, günümüzün küreselleşen dünyasında vazgeçilmez bir beceri olan kültürlerarası buluşmayı teşvik etmektedir.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkili bir öğretim yöntemi, öğrencilere dil becerilerini geliştirmeleri, iletişim kurabilmeleri ve Türk kültürünü anlayabilmeleri için geniş bir açılım sunmalıdır. Bu amaç doğrultusunda uygulanması gereken yöntemlerden bazılarını kısa başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

 1. İletişim Odaklı Yöntem:
  • Dilin pratik kullanımı ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine odaklanır.
  • Rol yapma, tartışmalar, grup çalışmaları ve diğer etkileşimli (interaktif) etkinlikler bu yöntemi destekler.
  • Günlük konuşma dilini öğrencilere öğretir ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri iletişim durumlarına hazırlar.
 2. Kültürel Bağlam İçinde Öğretim:
  • Dilin yanı sıra Türk kültürü, gelenekleri, sanatı ve tarihi hakkında bilgiler içerir.
  • Öğrencilere dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürel bir bağlamın parçası olduğu bilincini kazandırır.
 3. Pratik Uygulamalar ve Oyunlaştırmalar:
  • Gerçek hayatta kullanılan dil becerilerini geliştirmek için öğrencilere çeşitli pratik uygulama fırsatları sunar.
  • İş görüşmeleri, alışveriş, lokanta ziyaretleri gibi günlük yaşam senaryolarını oyunlaştıran etkinliklerle öğrencilerin dil becerilerini pekiştirir.
 4. Çeşitli Materyallerin Kullanımı:
  • Kitaplar, makaleler, müzik, film ve diğer materyallerle öğrencilere dilin farklı yönlerini keşfetme fırsatı tanır. Böylece farklı dil becerilerini destekleyen çeşitli kaynaklardan yararlanır.
 5. Teknoloji Destekli Öğretim:
  • İnternet kanalıyla dil öğrenme yöntemleri, etkileşimli uygulamalar ve diğer teknolojik araçlarla öğrencilere çeşitli öğrenme deneyimleri sunar. Bu yöntem dil öğrenimini daha çekici ve etkileşimli hale getirir.
 6. Dil Oyunları ve Etkinlikler:
  • Dil oyunları, bulmacalar, dil bilgisi oyunları gibi eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu yöntem, öğrenmeyi keyifli hale getirir.
 7. Bireysel Farklılıklara Saygı:
  • Öğrencilerin dil öğrenme süreçlerindeki farklılıklara saygı gösterir. Farklı öğrenme yöntemlerini ve hızlarını dikkate alır, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.

Bu yöntemlerin dikkate alınarak uygulanması, öğrencilere sadece Türkçe dilini öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda dilin içindeki kültürü ve iletişimi anlamalarına da yardımcı olacaktır.

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde belirlenen bu yöntemlerin başarıya ulaşması için ayrıntılı olarak değerlendirmesini yapmak gerekirse özellikle dikkat edilmesi ve üstünde özenle durulması gereken konuların ana hatlarını dört başlık altında toplamak mümkündür:

 1. Yabancı Öğrencilerin İhtiyaçlarını Anlamak
 2. Türkçe Dersleri için Yapılandırılmış Özel Programlar Oluşturmak
 3. Etkili Öğretim Tekniklerini Kullanmak
 4. Dil Öğrenimini Sınıfın Ötesinde Teşvik Etmek 

Bu aşamaları tek tek ayrıntılı olarak ele alalım:

 1. Yabancı Öğrencilerin İhtiyaçlarını Anlamak

Yabancı dil olarak Türkçe öğretirken öğretim görevlilerinin öncelikle öğrencilerinin yeterlilik düzeylerini değerlendirmesi gerekmektedir. Etkili bir Türkçe öğretimi için öğrencilerin dil düzeylerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması çok önemlidir. Öğretim görevlileri, öğretim yöntemlerini buna göre uyarlamak için öğrencilerinin ihtiyaçlarının, motivasyonlarının ve öğrenme yöntemlerinin farkında olmalıdır. Dil yeterlilik seviyelerini, kültürel geçmişlerini ve önceki dil öğrenme deneyimlerini değerlendirmek, öğretim görevlilerinin etkili ders planları oluşturmasına ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Bu değerlendirme, öğretim yöntemlerini ve materyallerini öğrencilerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanır. Bazı öğrenciler önceden Türkçe bilgisi olmayan, tamamen yeni başlayanlar olabilirken bazıları dil hakkında temel bir anlayışa sahip olabilir. Görevliler, bu yeterlilik seviyelerini belirleyerek öğrencilerin etkili bir şekilde ilerlemelerini sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı yaratmak zorundadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin risk alma ve hata yapma konusunda kendilerini rahat hissedebilecekleri, destekleyici ve teşvik edici bir sınıf ortamı oluşturulmasının etkisi çok önemli ve anlamlıdır.

Ayrıca, kültürel farklılıkların belirlenmesi ve tanınması büyük önem taşımaktadır. Yabancı öğrencilerin farklı geçmişlere sahip olduklarının ve çeşitli dilsel ve kültürel bağlamlardan gelebileceklerinin kabul edilmesi, daha kapsayıcı ve saygılı bir sınıf ortamının yaratılmasına yardımcı olur. Öğretim görevlileri, kapsayıcı bir öğrenme deneyimini teşvik etmek için öğretim materyallerinin ve örneklerinin çeşitli, kapsayıcı ve kültürel önyargılardan arınmış olmasını sağlamalıdır.

Etkili dil edinimini teşvik etmek için Türkçenin özgün ve anlamlı uygulamalarla sunulması esastır. Bu yaklaşım, öğrencilerin yeni dil formlarını ve yapılarını gerçek hayattaki durumlarla ilişkilendirmesine olanak tanır. Öğretim görevlilerinin, daha kapsayıcı ve pratik bir öğrenme ortamı yaratmak için Türkçe gazeteleri, dergileri, şarkıları ve filmler gibi özgün materyalleri bir araya getirmesi, Türkçe öğretiminin özgünlüğünü ve kültürel uygunluğunu artırır. Gerçek hayattaki kaynaklar, öğrencilere özgün Türkçe bağlamları, aksanları, deyimsel ifadeleri ve kültürel normları tanıma olanağı sağlar. Bu materyallerin derslere dahil edilmesi, öğrencilerin sadece dil becerilerini pratik etmelerine olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türk kültürüne dair anlayışlarını da derinleştirir.

Teknolojiyi Türkçe öğretimine dahil etmek, öğrenme deneyimini büyük ölçüde geliştirebilir. Multimedya kaynaklarını, çevrimiçi dil öğrenme platformlarını, dil öğrenme uygulamalarını ve etkileşimli dil yazılımlarını kullanmak, öğrencilere pratik yapma ve dili kullanma konusunda ek fırsatlar sağlayabilir. Öğretim görevlileri, teknolojiyi dil edinimi için etkili bir araç olarak benimsemeli, aynı zamanda yüz yüze etkileşim ile dijital kaynakları birleştiren dengeli bir yaklaşım sağlamalıdır.

       2. Türkçe Dersleri için Yapılandırılmış Program Oluşturma

Yabancı öğrencilere Türkçe öğretirken farklı öğrenme yöntemlerini tanımak hayati önem taşımaktadır. Görsel, işitsel ve dokunsal öğrenenlerin bilgiyi özümseme konusunda farklı tercihleri ​​ve yöntemleri vardır. Görsel yardımlar, ses kayıtları, rol yapma ve uygulamalı etkinlikler gibi çeşitli öğretim tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılar. Farklı öğrenme yöntemlerini barındıran kapsayıcı bir yaklaşım, Türkçenin anlaşılmasını ve akılda kalıcılığını artırır.

İyi yapılandırılmış bir program, başarılı Türkçe öğretiminin temelini oluşturur. Kursun başında net hedefler belirlemek, öğrencilere bir yön ve amaç duygusu sağlayarak dil öğrenme yolculukları boyunca ilerlemelerini ve motivasyonlarını takip etmelerini sağlar. Bu hedefler ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalı; öğrencilerin zaman içindeki başarı ve gelişmelerine tanıklık etmelerine olanak sağlamalıdır.

Dil becerilerinin sıralanması, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin bir diğer önemli unsurudur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, öğrencilerin dört dil becerisinin tamamında (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yeterliliklerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Programın her birinin belirli bir dizi dil becerisine odaklanan farklı seviyelere veya birimlere bölünmesi, öğrencilerin sağlam bir dilsel temel oluşturmasına yardımcı olur. Temel kelime ve dil bilgisinden başlayarak dersler yavaş yavaş daha karmaşık dil yapılarına doğru ilerlemelidir. Bu sistematik yaklaşım, mantıklı ve tutarlı bir öğrenme deneyimi sağlar. Bu becerilerin dengeli uyumu, çok yönlü bir dil öğrenme deneyimi sağlar. Öğretim görevlileri, dinleme alıştırmaları ve ardından anlama soruları, okuma metinlerine dayalı tartışmalar ve kelime pratiği sonrasında yazıya aktarma gibi beceri bütünlüğünü teşvik eden çeşitli etkinlikler düzenleyebilir.  Bu uygulamalar sonucunda da yapıcı geri bildirim vermek, dil öğrenimi açısından -deyimin tam anlamıyla- hayatî önem taşımaktadır. Hataları derhal ve etkili bir şekilde hem resmî hem de resmî olmayan düzenli değerlendirmeler ve bireyselleştirilmiş geri bildirimler, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine, güçlü yönlerini ve geliştirilecek alanlarını belirlemelerine yardımcı olur. Geri bildirimlerin hem olumlu yönlere hem de geliştirilecek alanlara odaklanarak yapıcı bir şekilde iletilmesi çok önemlidir. Daha fazla uygulama gerektiren alanları vurgulamalı ve iyileştirme için çözümler önerilmelidir. Bu geri bildirim döngüsü dil gelişimini kolaylaştırır ve öğrencileri sürekli gelişim için çabalamaya teşvik eder.

   3. Etkili Öğretim Tekniklerini Kullanmak

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde etkili öğretim yaklaşımlarından biri iletişimsel yaklaşımdır. İletişimsel Dil Öğretimi (CLT) yaklaşımı, yabancı dil öğretiminde yaygın ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Anlamlı iletişim ve etkileşimleri vurgulayan bu yaklaşım, öğrenciler arasında anlamlı iletişim ve etkileşime önem vermekte ve Türkçenin gerçek hayattaki durumlarda kullanımını teşvik etmektedir. Diyaloglar, rol yapmalar, tartışmalar ve grup çalışması gibi çeşitli dil etkinliklerine aktif olarak katılmaya teşvik eder. Gerçek hayattaki durumların uyarlanmasıyla öğrenciler dil becerilerini özgün bağlamlarda uygulamaya motive edilir; Türkçe konuşmada akıcılık ve özgüven teşvik edilir. Bu etkinlikler, öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirirken dille aktif olarak ilgilenmelerine olanak tanır.

Öğretim görevlileri aktif katılımı teşvik eden kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratmalıdır. Öğrencilerin hata yapma korkusu olmadan kendilerini özgürce ifade etmelerine izin verilmesi dil gelişimlerini artırır. Öğrencileri düzenli sınıf tartışmaları ve sunumlarla meşgul etmek, etkili iletişimi teşvik eder ve onların Türkçeyi gerçek hayatta kullanma konusunda kendilerine olan güvenlerini artırır.

   4. Dil Öğrenimini Sınıfın Ötesinde Teşvik Etmek

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sınıf sınırlarının ötesine uzanmalıdır. Yetkililer, saha gezileri, kültürel etkinlikler ve dil değişim programları düzenleyerek kültürel etkileşim fırsatları yaratmalıdır. Otantik Türkçe bağlamlarına maruz kalmak, ana dili Türkçe olan kişilerle etkileşimler ve kültürel etkinliklere dahil olmak, dil becerilerini ve kültürel anlayışı daha da güçlendirir.

Kendi kendine çalışmayı desteklemek, öğrencilerin sınıfın ötesinde ilerlemeleri için çok önemlidir. Çevrimiçi kaynakların, mobil uygulamaların ve ek materyallerin tanıtılması, öğrencilerin kendi hızlarında ve kolaylıklarında Türkçe pratik yapmalarına olanak tanır. Kitaplar, filmler ve çevrimiçi platformlar için öneriler sunmak, öğrencilerin bağımsız öğrenmelerine yardımcı olur ve dil öğrenme yolculuklarını güçlendirir.

Konuşma becerilerini geliştirmenin etkili bir başka yolu da Türk öğrenciler ve ana dili Türkçe olan kişilerle karşılıklı dil değişimi ortaklıklarını teşvik etmektir. Öğrenciler, dil değişim programları veya çevrimiçi platformlarla buluştukları kişiler sayesinde gerçek hayattaki iletişim deneyimlerini kazanırlar. Aynı zamanda kendi dilini öğrenmek isteyen kişilerle ilişkiler kurarak dil öğrenme ve öğretme konusunda kendine güveni artmış olur. Bu alışverişler dil gelişimini teşvik eder ve değerli kültürel bilgiler, paylaşımlar sağlar.

Sonuç:

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, öğrencilerin gereksinim ve beklentilerinin dikkatle değerlendirilmesini, etkili öğretim yöntemlerinin uygulanmasını, dil becerilerinin uyumunu, kültürel farkındalığı, hata düzeltmeyi ve teknolojik uygulamaların değerlendirilmesini gerektirir. Yabancı öğrencilerin başarılı bir şekilde dil öğrenmesini sağlamak, özel uygulamalar gerektirir. Bu aşamada en büyük görev öğretim görevlilerine düşmektedir. Öğretim görevlileri, dil öğretimindeki incelikleri bir araya getirip harmanlayarak aktif katılımı, kültürel takdiri ve Türkçenin yabancı dil olarak edinilmesini teşvik eden verimli bir öğrenme ortamı yaratmalıdır. Bu, yabancı öğrencilerin dil edinimini ve kültürel uyumunu kolaylaştırmada, Türkçe öğrenme hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin yeterlilik seviyeleri, kültürel farklılıkları ve farklı öğrenme biçimleri dikkate alınarak öğretimleri etkili bir şekilde kişiselleştirilebilir. Yapılandırılmış bir programın, etkili öğretim teknikleri ve dil öğrenimini sınıfın dışında da geliştirmeye odaklanması, eğitim deneyimini daha da geliştireceği kesindir.

Tahsin MELAN

Makalenin sesli sunumu için lütfen resmi tıklayın.
Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tahsinmelan@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCJQiDcLkcZOvHI2rdl3-pIw
https://www.youtube.com/channel/UCJQiDcLkcZOvHI2rdl3-pIw
https://www.instagram.com/tahsin.melan/
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE